Nieuws

PatiŽntportalen in Nederland: inzichten uit pionier-regio's

Zorginstellingen en ICT-leveranciers hebben in de afgelopen jaren veel eHealth-initiatieven ontplooid, waaronder een groot aantal nieuwe internetportalen voor zorg, welzijn en gezondheid. iBMG onderzocht hoe deze ontwikkeling in de praktijk plaatsvindt. Vier regio's en de daar geïmplementeerde portalen dienden als casus: Den Haag (Medischegegevens.nl), Rotterdam (Zorgportaal Rijnmond), Utrecht (Pazio) en Almere (MijnGezondheid.net). Het onderzoek heeft technische, juridische, financiële en organisatorische uitdagingen in kaart gebracht. 

In het onderzoek is uitvoerig aandacht geschonken aan vraagstukken rondom het koppelen van verschillende informatiesystemen en infrastructuren, gegevensbeveiliging en verantwoordelijkheden, het motiveren van zorgverleners en patiënten om portalen te gebruiken, en de moeizame business case voor portalen die expliciet zijn gericht op de patiënt of burger als eindgebruiker.
Uit het onderzoek blijkt het belang van een regiobenadering bij de bezinning op portaalprojecten. Huidige ontwikkelingen in de zorg (zoals verschuivingen tussen zorg en welzijn, en de spreiding van de curatieve zorg) en de zorg-ICT vormen in potentie een vruchtbare basis voor regionale gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen via patiëntportalen of aanverwante technologieën. Er zijn echter verschillende wegen waarlangs regio’s op geïntegreerde wijze eHealth-diensten kunnen aanbieden. De in deze studie onderzochte regio’s geven een indruk van de breedte van het spectrum.

In het bijzonder de reikwijdte van regionale oplossingen kan een sleutelrol spelen bij een brede implementatie van bepaalde standaarden, en bij het geleidelijk toewerken naar grootschalige infrastructuren waarvan zowel zorgprofessionals als burgers kunnen profiteren. Om de uitdagingen op technisch, juridisch, organisatorisch en financieel gebied het hoofd te bieden, zullen actoren uit beleid en praktijk elkaar voortdurend moeten opzoeken om vraagstukken te verhelderen en beleidsoplossingen te toetsen in de praktijk.

De vier casussen illustreren dat er niet alleen anders over zorgverlening zal moeten worden nagedacht, maar dat er ook 'hart' voor de regio nodig is om patiëntportalen te ontwikkelen die willen uitgroeien tot ‘eHealth-hart' voor de regio.
Het rapport sluit af met praktische hulpmiddelen voor een (regionaal) bezinningstraject over patiëntportalen, zoals discussiepunten en lessons learned uit de onderzochte regio’s.

Het rapport is beschikbaar op de iBMG website
Het onderzoek is mogelijk gemaakt door ZonMw in het kader van het programma Gezondheidszorgonderzoek.
 

[ Print pagina ]

[ Terug ]