Het afgelopen jaar hebben bewoners in Utrecht Oost, gemeente Utrecht en organisaties op het gebied van participatie, welzijn, gezondheid en zorg toegewerkt naar het Wijkpact ‘Samen Oost’. De ondertekening hiervan heeft op maandag 25 oktober 2021 in de wijk plaatsgevonden in aanwezigheid van de Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen. Hij onderstreepte het belang van samenwerking, omdat ‘iedereen wel een blinde vlek heeft en je samen meer bereikt’.

De belangrijkste opgaven die in het Wijkpact ‘Samen Oost’ worden benoemd zijn: meer sociale cohesie in de buurten van Oost, meer laagdrempelig en preventief werken en meer aandacht voor zelf- en talentontwikkeling, een gezonde leefstijl en positieve gezondheid.

De ambitie is dat vraag en aanbod in de wijk beter bij elkaar komen en dat de juiste vraag, ondersteuning of zorg op de juiste plek worden opgepakt door hechte samenwerking. “We willen samenwerken als één geheel en een aanspreekbaar en voor bewoners herkenbaar geheel vormen. Het mag niet uitmaken waar iemand met een vraag als eerste terecht komt,” zegt initiatiefnemer Anja van der Aa van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar.

Als eerste zichtbare stap voor bewoners is de Meterkastkaart gemaakt met een overzicht van initiatieven en organisaties in de wijk. Deze kaart is bij alle huishoudens in de wijk Utrecht Oost bezorgd. Ook wordt nauwer samengewerkt rond complexe situaties in de wijk.

In het Wijkpact ‘Samen Oost’ zijn concrete afspraken gemaakt over taak- en rolverdeling in de wijk, elkaar aanspreken en een transparante overlegstructuur met gemeenschappelijke focuspunten. Er is een regiegroep ingesteld en partners organiseren vier keer per jaar bijeenkomsten om te komen tot een gezamenlijke wijkagenda, een algemeen wijkportaal (met ICT) en een buurtcampus. Ook wordt jaarlijks een gezondheidsevent georganiseerd.

Uniek aan de samenwerking is dat het initiatief werd genomen door de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar, een bewonerscollectief, en dat ook de coördinatie daar komt te liggen. Deze ‘beweging naar voren’ sluit aan bij de ambitie van de gemeente Utrecht om meer zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners te leggen in samenwerking met diverse wijkpartners.

Het Wijkpact ‘Samen Oost’ is ondertekend door de Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, gemeente Utrecht, U Centraal, het Diakonessenhuis, De Wilg, Podium Oost, Stichting Utrecht Oost Gezond, DOCK, Buurtteam Oost, SportUtrecht, Instituut Voor Vitaal Ondernemen, Academie Instituut, NIZU, PAZIO (zorgt voor wijkportalen in de regio Utrecht), Buurtzorg Wilhelminapark e.o., Wilhelminakerk, Stichting Jou en de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar. Nieuwe wijkpartners kunnen zich nog aansluiten.

Wethouder Maarten van Ooijen zei verder over de gerealiseerde samenwerking: “Het Wijkpact sluit aan bij de ambities van het college en gaat zelfs een stap verder door de concrete afspraken erin en omdat er ook partners van buiten de wijk zijn betrokken” Hij doelde hiermee onder andere op de rollen van de Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, PAZIO van UMC Utrecht en het Diakonessenhuis.

Vragen? Neem contact op!